Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 Dit document betreft de algemene voorwaarden van YOGAMUNDO, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder inschrijvingsnummer 54238102. Deze voorwaarden worden op verzoek per e-mail danwel schriftelijk (per post) gecommuniceerd.
1.2 Deze algemene voorwaarden, verder te noemen 'voorwaarden’, zijn van toepassing op activiteiten georganiseerd door YOGAMUNDO, zoals yogalessen (privé en in groepsverband), workshops, trainingen en andere diensten zoals aangeboden via de website www.yogamundo.nl, verder te noemen 'activiteiten'.
1.3 Onder ‘Deelnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon, alsmede een ieder die met YOGAMUNDO een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.4 De in de artikelen opgenomen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst welke aangegaan wordt tussen YOGAMUNDO en Deelnemer, tenzij door YOGAMUNDO uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
1.5 Als Deelnemer aanvaardt je de toepasselijkheid van deze voorwaarden enkel door deelname aan activiteiten van Yogamundo.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomsten
2.1 Inschrijving als Deelnemer voor één van de genoemde activiteiten georganiseerd door YOGAMUNDO geschiedt via de website of per e-mail bij Yogamundo. Middels inschrijving ga je met YOGAMUNDO een overeenkomst aan en ga je akkoord met deze voorwaarden.
2.2 Voor de cursus Zwangerschapsyoga houdt YOGAMUNDO een minimaal en een maximaal aantal Deelnemers aan. Over onder- en overschrijving wordt schriftelijk gecommuniceerd. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de activiteit geannuleerd. Bij overschrijving zijn er verschillende mogelijkheden:
- Op basis van volgorde van moment van inschrijving kun je op de wachtlijst voor de geplande activiteit worden geplaatst, zodat wanneer iemand mocht annuleren je alsnog in de geplande activiteit kunt deelnemen;
- Bij voldoende overschrijvingen zal in onderling overleg naar alternatieve mogelijkheden worden gezocht (onder voorbehoud van data en tijdstippen). Hierover wordt uiteraard vooraf gecommuniceerd, zodat je kunt beslissen of je je opnieuw inschrijft.

Artikel 3 Zekerheidstelling, betaling en vooruitbetaling
3.1 Je verplicht je bij inschrijving voor een door YOGAMUNDO georganiseerde activiteit tot het betalen van het verschuldigde les- of cursusgeld. De hoogte van het les- of cursusgeld voor de betreffende activiteit staat vermeldt op de website of kan via e-mail worden opgevraagd.
3.2 Het verschuldigde bedrag dient voorafgaand aan de eerste les- of cursusdag te zijn voldaan via rekeningnummer NL 04 INGB 0007 1719 34 t.n.v. Yogamundo of ter plekke contant te worden voldaan. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, behoudt YOGAMUNDO zich het recht je de toegang tot de activiteit te weigeren totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Het les- of cursusgeld is dan onverminderd verschuldigd.

Artikel 4 Annulering
4.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een les of cursus behoudt YOGAMUNDO zich het recht voor de activiteit te annuleren. Hierover wordt via e-mail met de deelnemers gecommuniceerd.
4.2 Bij overmacht, zoals extreme of gevaarlijke weersomstandigheden behoudt YOGAMUNDO zich het recht voor om een bijeenkomst of lesdag af te gelasten. YOGAMUNDO is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het uitvallen van een bijeenkomst of lesdag.
4.3 Voor alle reguliere lessen kan elke Deelnemer zichzelf via een online programma aan- en afmelden. Annuleringen dienen uiterlijk 3 uur van te voren te worden doorgegeven (via Momoyoga, telefonisch, via app/sms of per mail). Bij annulering binnen 3 uur vóór aanvang van de les zal het verschuldigde lesgeld alsnog in rekening worden gebracht, danwel zal de les worden afgetekend op de strippenkaart.
4.4 Voor het annuleren van de cursus Zwangerschapsyoga of het voortijdig stoppen van deelname aan de lessen gelden de volgende voorwaarden:
- YOGAMUNDO accepteert alleen annuleringen wegens zwaarwichtige redenen. Dit is ter beoordeling aan YOGAMUNDO
- De annulering dient schriftelijk, waaronder per e-mail, en met opgave van redenen te geschieden;
- Afwijkingen hierop worden niet als annulering geaccepteerd. Let op: het moment van annulering kan invloed hebben op de mogelijkheid tot restitutie. Zie ook artikel 5 ‘Restitutie’.

Artikel 5 Restitutie
5.1 Voor de cursus Zwangerschapsyoga gelden de volgende voorwaarden:
- Bij annulering van de cursus door YOGAMUNDO wordt het reeds voldane cursusgeld volledig gerestitueerd, inclusief het eventuele inschrijfgeld.
- In alle andere gevallen is restitutie van het cursusgeld slechts mogelijk wanneer je je inschrijving minimaal 5 kalenderdagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk of via e-mail annuleert, met opgave van moverende redenen. YOGAMUNDO beoordeelt of de aangegeven reden zwaarwegend genoeg is om over te gaan tot restitutie.
- Wanneer je binnen deze 5 kalenderdagen voorafgaand aan de activiteit annuleert of aanmeldt, wordt geen restitutie verleend. Ook na aanvang van de activiteit is geen restitutie meer mogelijk, ook niet wanneer je als Deelnemer tussentijds besluit te stoppen met de betreffende activiteit. Op dat moment blijft het volledige les- of cursusbedrag onverminderd verschuldigd.
- In het hierboven beschreven geval is het wel mogelijk iemand anders voor te dragen om jouw plaats in te nemen, onder voorbehoud van goedkeuring door YOGAMUNDO. De voordracht dient via de e-mail te gebeuren o.v.v. naam, adres en telefoonnummer van de persoon die je plaats wenst in te nemen. De eventuele verrekening van les- of cursusgeld dient tussen jou en je vervanger te worden geregeld.
5.2      Voor alle overige/reguliere lessen gelden de volgende voorwaarden:
- Eventuele gemiste lessen kunnen binnen de geldigheidsduur van de strippenkaart op een andere dag/tijd worden ingehaald. Restitutie van het les- en of cursusgeld is niet mogelijk.

Artikel 6 Inhalen lessen
6.1 Indien je als Deelnemer aan een van de lessen of de cursus Zwangerschapsyoga om welke reden dan ook afwezig bent bij één of meerdere lesdagen, bestaat de mogelijkheid om deze binnen de geldigheidsduur van je strippenkaart danwel abonnement/cursusduur in te halen op een andere dag en/of tijd. Een gemiste les(dag) wordt niet gerestitueerd.

Artikel 7 Lesmateriaal
7.1 Gebruik van materialen, zoals een yogamatje, zijn bij het les- of cursusgeld inbegrepen. Je dient zelf zorg te dragen voor makkelijk zittende kleding.
7.2 Inbegrepen bij het cursusgeld voor cursussen (zoals de cursus zwangerschapsyoga) is de achtergrondinformatie die na elke cursusdag per e-mail wordt toegestuurd. Indien je tussentijds stopt met de cursus, stopt ook het toesturen van de betreffende informatie, aangezien de inhoud ervan onlosmakelijk verbonden is met de inhoud van de te behandelen lesstof tijdens de respectievelijke lesdag(en).

Artikel 8 Voorbehoud
8.1 YOGAMUNDO behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, het programma en/of één of meer lesdagen van een activiteit dan eerder via de website of anderszins is gecommuniceerd, waaronder de inzet van een docent door een gelijkwaardige vervanging (bijvoorbeeld bij ziekte). Over wijzigingen van deze aard wordt vooraf via e-mail aan de deelnemers gecommuniceerd.
8.2 YOGAMUNDO behoudt zich het recht voor om een Deelnemer uit te sluiten die tijdens een activiteit een zodanige hinder of last oplevert dat een veilige uitvoering van een les of bijeenkomst wordt gehinderd en/of YOGAMUNDO beoordeelt dat het genoemde gedrag andere Deelnemers een onaangename verstoring oplevert. Alle eventueel daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Deelnemer.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Deelname aan activiteiten georganiseerd of verzorgd door YOGAMUNDO geschiedt volledig op eigen risico.
9.2 Bij lichamelijke en/of psychische klachten of zwangerschap dient allereerst de huisarts geraadpleegd te worden over de beoogde beoefening van de betreffende activiteit. Condities van deze aard dienen ten alle tijde per direct aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot een activiteit te weigeren.
9.3 Instructies van de docent dienen te worden opgevolgd. Wanneer iets niet duidelijk is, dient de Deelnemer verduidelijking te vragen. Oefeningen dienen zorgvuldig uitgevoerd te worden, waarbij de verantwoordelijkheid voor het luisteren naar lichamelijke signalen bij de Deelnemer ligt.
9.4 YOGAMUNDO is niet aansprakelijk voor fysiek of mentaal letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde en/of verzorgde activiteiten.
9.5 Reizen van en naar activiteiten van YOGAMUNDO geschiedt volledig op eigen risico van Deelnemer. YOGAMUNDO is niet aansprakelijk voor schade door onder andere vertragingen om welke reden dan ook en is niet gehouden aan enige vorm van genoegdoening.

Yogamundo, augustus 2018